Yükleniyor...

(0216)390 45 95
(0552) 999 5 999

Hasta Aydınlatma Metni

Hasta Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HASTA AYDINLATMA METNİ


FTR Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. (“FTR Sağlık”) kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir.

FTR Sağlık olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, hasta ve yakınlarımızın veri güvenliğini göz önünde bulundurarak,özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına verdiğimiz önem dolayısıyla, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri KVKK ve diğer ilgili mevzuat (Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik vb.) kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler hastanemiz tarafından hastalarımızdan, tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından veya hasta yakınlarından toplanmaktadır:

 Adınız, soyadınız,
 T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
 Doğum yeri ve tarihiniz,
 Cinsiyetiniz ve medeni haliniz,
 Adresiniz,
 Telefon numaranız,
 E-posta adresiniz,
 FTR Sağlık tarafından size özgülenen hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
 Tıbbi bir müdahele durumunda verebileceğiniz onam formunda belirtilen verileriniz,
 Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 Tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz örneğin laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz,
 Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü ve kaydınız,
 Anket, öneri, teşekkür ve şikayet verileriniz,
 E-posta, web sitesi iletişim formu veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1593 sayılılı Umumi Hıfzısihha Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
 Randevu aldığını takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama;
 FTR Sağlık’ın iç işleyişini planlanma ve yönetme,
 Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma;
 Faturalandırma yapılması;
 Kimliğinizin doğrulanması;
 Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
 Hastanemizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi
 Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
 Araştırma yapılması,
 Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
 Anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
 Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme;
 Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;
 Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme;
 FTR Sağlık’ın iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
 Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması;
 Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;  İlaç veya tıbbi cihaz temini.

amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandıralacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlara, özel sigorta şirketlerine, avukatlık bürolarına, mali müşavirlere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (vi) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebepleriyle (vii) veya açık rızanıza dayanılarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (ör., kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (ör., tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre FTR Sağlık’a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.

Veri Sorumlusu: FTR Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
Adres: Doğu Mah. Altındal Sk. No: 3 Pendik/İstanbul

Ücretsiz Servis

Pendik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimize ait ulaşımınızı kolaylaştırmak amacıyla ve fiziki engelli hastalarımıza hizmet etmesi için servis seçeneklerimiz bulunmaktadır. Güzergahı ve servis ile alakalı konular hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız.

Online Randevu Formu

image